• slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

ZASADY PRZYJĘCIA I POBYTU PACJENTA

 

 Zrzut ekranu 2015-04-21 o 21.31.34

Zasady przyjęcia, funkcjonowania i odpłatności za stacjonarny pobyt opiekuńczo-leczniczo-rehabilitacyjny w

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ w Gryficach

Udzielanie informacji osobom bliskim nt. przebiegu pobytu i rehabilitacji następuje wyłącznie w drodze osobistego kontaktu osoby uprawnionej czyli wskazanej przy podpisaniu umowy w druku Osoby Uprawnione do Kontaktu, stanowiącego integralną część umowy. Informacje w drodze telefonicznej nie są udzielane. Administracja ośrodka nie posiada żadnych informacji na temat pobytu Pacjenta, ponieważ nie ma wglądu w gromadzoną na miejscu  dokumentację oraz nie ma wiedzy o  decyzjach personelu medycznego, pielęgniarskiego i fizjoterapeutycznego.

 1. W ramach świadczonych, stacjonarnych usług opieki krótko i długoterminowej oraz rehabilitacji, Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ zapewnia całodobowe usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze  oraz rehabilitację od poniedziałku do piątku, osobom niewymagającym hospitalizacji.
 2. Celem pobytu jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnienia ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.
 3. Do ośrodka nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna albo uzależnienie.
 4. Zakres świadczeń zawarty jest w umowie. Usługi dodatkowe w tym badania laboratoryjne, konsultacje lekarzy specjalistów, psycholog, neurologopeda, transport medyczny, pediciure, maniciure, fryzjer, są dodatkowo płatne. Leki, pampersy, środki higieny zapewnia rodzina. Wyposażenie konieczne Pacjenta opisane jest poniżej.

OPŁATY

 1. Miesięczna opłata za pobyt uzależniona jest od stanu niepełnosprawności pacjenta, długości zawarcia umowy oraz zamówionych świadczeń. Za pobyt długoterminowy uznaje się pobyt od 1  miesiąca liczonego jako 30 dni. Pobyty do 1 miesiąca traktowane są jako pobyty krótkoterminowe.
 2. Niepełnosprawność pacjentów określa się wg grupy A,B i C. Grupa A – pacjent sprawny, nie wymagający pomocy przy czynnościach dnia codziennego. Grupa B – pacjent wymagający pomocy personelu przy czynnościach dnia codziennego. Grupa C – pacjent leżący, niemobilny, funkcjonujący wyłącznie z pomocą personelu. Pacjenci obarczeni demencją, w tym z chorobą Alzheimera, należą do grupy C.
 3. Minimalny czas pobytu osoby wymagającej opieki i rehabilitacji wynosi 2 tygodnie.
 4. Osoby w pełni sprawne fizycznie i psychicznie, ustalają sobie pobyt bez ograniczeń czasowych. Takie pobyty realizowane są w ramach turnusów rehabilitacyjnych lub pobytów indywidualnych opartych o rehabilitację.
 5. Zwrot opłaty za pobyt regulują postanowienia umowy zawartej pomiędzy pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub płatnikiem, a „MTP Gryfice” Sp. z o.o. właściciela Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“
 6. W dniu przyjęcia do ośrodka na pobyt opiekuńczo-rehabilitacyjny, strona umowy wnosi opłatę w wysokości ustalonej w umowie wg obowiązujących cenników i zakresu zamówionych świadczeń.
 7. Rezerwacja miejsca odbywa się na podstawie wpłaconej na konto zaliczki w wys.30%. Przy rezygnacji z pobytu zaliczka jest zwracana w następującej formule. Zawiadomienie o rezygnacji do 5 dni przed planowaną datą przyjęcia – zwrot 100%. Poniżej 5 dni – zwrot 50 %.
 8. Świadczenia dodatkowe rozliczane są na koniec okresu rozliczeniowego
 9. Opłata za pobyt może być uiszczona odpowiednio przez pacjenta, jego opiekuna prawnego, kuratora, członka rodziny lub inna osobę trzecią.

DOKUMENTACJA WYMAGANA DO PRZYJĘCIA PACJENTA

 1. Wniosek o zawarcie umowy – składa pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy.
 2. Zgoda pacjenta na pobyt w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ – pacjent nie może przebywać w ośrodku wbrew własnej woli. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez zgody pacjenta. W przypadku osoby prawomocnie ubezwłasnowolnionej albo dla której ustanowiono opiekuna prawnego,  do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu albo  o ustanowieniu opiekuna prawnego. Zgoda pacjenta ,  podpisywana jest w momencie zawarcia umowy, w obecności personelu ośrodka.
 3. Kserokopie dokumentacji medycznej – w szczególności wypisy z pobytów szpitalnych jeśli takie miały miejsce, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, celem uzyskania kwalifikacji lekarskiej do przyjęcia pacjenta.
 4. Skierowanie do Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ wystawione przez lekarza prowadzącego (opcjonalnie).

 PRZYJĘCIE PACJENTA

 Przyjęcie Pacjenta do Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ następuje po:

 1. uzyskaniu zgody lekarza na przyjęcie – przy czym w przypadku, gdy faktyczny stan pacjenta w dniu przyjęcia jest niezgodny, a w szczególności gorszy niż wynikało to z dostarczonej dokumentacji medycznej, dyrekcja ośrodka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta.
 2. zawarciu umowy
 3. podpisaniu zgody na pobyt
 4. uiszczeniu opłaty za pobyt (gotówka/przelew/karta płatnicza)

Termin przyjęcia ustalany jest indywidualnie. Stawki za pobyt ustalane są jako kwota za dzień, zatem naliczanie za pobyt rozpoczyna się w dniu przyjęcia Pacjenta, bez względu na porę jego przybycia. W dniu przyjęcia pacjent przechodzi pod całodobową opiekę personelu, jest badany, zakwaterowany i żywiony wg zaleceń. Ustalany jest też jego plan pobytu,w tym godziny rehabilitacji, która rozpoczyna się od drugiego dnia pobytu, a kończy w ostatnim dniu umowy. Pacjent opuszcza ośrodek po rehabilitacji, w godzinach dogodnych dla siebie. Dokumentacja z pobytu wydawana jest przez recepcję  przy opuszczeniu ośrodka

Lekarze

– dyrektorem medycznym ośrodka jest lek.neurolog  Marta Bott-Olejnik, która:

1) kwalifikuje i przyjmuje na oddział pacjenta „Leśnej Polany”, przy czym pierwsze odwiedziny lekarza u  pacjenta po przyjęciu odbywają się w ciągu 24 h od dnia przybycia. W przypadku nieobecności Pani Bott- Olejnik procedurę przyjęcia realizuje lekarz internista, również  współpracujący z ośrodkiem

2) kontroluje przebieg usług opiekuńczych sprawowanych przez personel pielęgnacyjny

3) przyjmuje na bieżąco informacje od pielęgniarek w stanach budzących wątpliwości zdrowotne obserwowane przez personel całodobowy i  podejmuje decyzje lekarskie do realizacji na terenie „Leśnej Polany” (badania laboratoryjne, doraźny lek etc..)   lub kieruje do szpitala, gdy stan pacjenta wymaga zastosowania leczenia szpitalnego

4) nie jest obecna 24 h/dobę

5) nie jest do dyspozycji rodzin o każdej porze dnia. Na rozmowy z lekarzem zapraszamy w piątek w godz. 15.30 – 16.oo

Internista – lek. Anna Rokoszewska

Obchód wszystkich pacjentów 2 x w miesiącu

W stanach zagrożenia życia do ośrodka wzywane jest pogotowie ratunkowe. Od lekarza pogotowia zależy decyzja czy pacjent pozostaje w ośrodku czy zostaje przewieziony do szpitala. W takich sytuacjach rodzina powiadamiana jest o tym fakcie po zakończeniu wizyty pogotowia ratunkowego.

Transport medyczny – W przypadku konieczności użycia transportu medycznego, celem przewiezienia pacjenta do ośrodka, usługa realizowana jest przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną i podlega dodatkowym opłatom wg cennika.

WYPOSAŻENIE WŁASNE PACJENTA

 W dniu przyjęcia do Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana”  pacjent powinien posiadać:

 1. dowód osobisty
 2. zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, 2 myjki, mydło w płynie, 2 ręczniki, przybory do golenia, chusteczki jednorazowe, szampon do włosów, oliwkę/balsam do ciała, sudocrem),nożyczki do paznokci, pilniczki itp.
 3. piżamę, koszulę nocną, szlafrok
 4. dresy lub ubiór sportowy, stabilne obuwie.
 5. odzież dzienną
 6. pampersy, leki
 7. wózek inwalidzki, balkonik, laskę
 8. opcjonalnie: bibeloty pacjenta mające wpływ na jego samopoczucie  (zdjęcia, bibeloty etc..)

Na prośbę pacjenta i/lub personelu ośrodka w czasie pobytu pacjenta  powyższe wyposażenie własne pacjenta powinno być zmieniane i/lub uzupełniane. Pranie odzieży Pacjenta jest usługą dodatkowo płatną. Cena jednego wsadu prania wynosi 20 zł.

Celem zabezpieczenia podstawowych potrzeb pacjenta w trakcie pobytu pobierana jest kaucja, w wysokości 200 zł/miesięcznie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupów rzeczy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pacjenta, zwłaszcza leków, która jest rozliczana na koniec każdego miesiąca.

POBYT PACJENTA

 1. Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i kosztowności pacjenta. Gotówka, karty płatnicze, biżuteria itp. powinny być przekazane do depozytu ośrodka.
 1. W sytuacjach szczególnych, mając na względzie dobro wszystkich pacjentów, Dyrekcja ośrodka zastrzega sobie prawo zmiany pokoju pacjenta.
 1. Za zniszczenie mienia ośrodka (np. łóżka, wózki, materace przeciwodleżynowe) nie wynikające ze zużycia w procesie pielęgnacji oraz za inne szkody wyrządzone przez pacjenta w czasie jego pobytu w Leśnej Polanie ponosi odpowiedzialność materialną pacjent i/lub opiekun prawny.
 1. Pacjent oraz jego opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana“ a w szczególności do :
 • kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu i innych chorych;
 • zachowania ciszy
 • zachowania trzeźwość i nie spożywania alkoholu;
 • nie palenia tytoniu (na terenie całego ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu)
 • dbania i szanowania mienia ośrodka i innych pacjentów w nim przebywających.
 1. Informacje dotyczące  procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza ośrodka pacjentowi lub osobie przez niego uprawnionej, w drodze kontaktu osobistego.
 2. Informacje dotyczące procesu rehabilitacji udzielane są wyłącznie przez fizjoterapeutę sprawującego opiekę fizjoterapeutyczną pacjentowi lub osobie przez niego uprawnionej, w drodze kontaktu osobistego.
 3. Informacje dotyczące procesu pielęgnacji udzielane są wyłącznie przez pielęgniarkę dyżurną pacjentowi lub osobie przez niego uprawnionej, w drodze kontaktu osobistego.
 4. Prawo wglądu do dokumentacji medycznej prowadzonej w Leśnej Polanie posiada wyłącznie pacjent lub osoba przez niego upoważniona tak za życia jak i po jego śmierci, w drodze kontaktu osobistego.
 5. Wszelkie uwagi, wnioski czy sugestie  dotyczące pobytu pacjenta w ośrodku powinny być zgłaszane do dyrektora ośrodka lub jego zastępcy.
 6. Osoby wizytujące swoich bliskich proszone są o wpis do księgi wizyt dostępnej przy stanowisku pielęgniarki.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ostateczną decyzję podejmuje dyrektor „Leśnej Polany”