• slidebg1
  • Leśna Polana – Jacek Rozenek – Polecam!
    Polecam! Wyjątkowe miejsce – Leśna Polana – Jacek Rozenek
  • slidebg1

AKTUALNOŚCI

CEREBROLIZYNA – TERAPIA NEUROLOGICZNA

Nowość w Leśnej Polanie. Cerebrolizyna - wlewy dożylne po udarze/urazie mózgu.

WIĘCEJ

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej Rozporządzeniem, przedstawiamy informacje dotyczące zasad gromadzenia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez „MTP Gryfice“ Sp. z o.o. zwane dalej MTP.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MTP GRYFICE” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśna Polana 1, 72-300 Rzęskowo/Gryfice, NIP 521-365-28-93 Regon 146799493 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000 471287 (akta rejestrowe: Sąd Rejonowy w Szczecinie) prowadzącym przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana”, dla którego spółka posiada wpis do Rejestru Placówek Medycznych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 16 86 94

2. MTP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez MTP poprzez ich promowanie, reklamowanie i oferowanie w razie wyrażenia przez Pana/Panią zgody w tym zakresie – podstawa prawna art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia

b) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy  usług świadczonych przez MTP w tym podjęcia czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy – podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia

c) wykonania umowy zawartej z MTP – podstawa prawna: art 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia

d) wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych przez inne uprawnione przepisami prawa podmioty – podstawa prawna; art.6 ust.1 lit.c) Rozporządzenia

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2 c) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie umowy zawartej przez MTP w sprawie powierzenia przetwarzania danych – przy czym przetwarzanie to dotyczy wyłącznie wykonania usług przez MTP  w przypadku zawarcia umowy.

4. W celu wykonania świadczenia usług oferowanych przez MTP gromadzimy w formie elektronicznej i pisemnej następujące dane osobowe:

a) dla umówienia i wykonania wizyty w gabinetach prywatnych lekarzy specjalistów: imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL

b) dla zawarcia umowy o świadczenie usług : imię i nazwisko, adres zamieszkania, Pesel, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mail, stopień pokrewieństwa z osobą której umowa dotyczy (Pacjent Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana)

c) dla wykonania świadczeń medycznych wynikających z umowy, o której mowa w pkt b): imię i nazwisko, adres zamieszkania, Pesel, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mail oraz wszelkie dane dotyczące zdrowia, a wynikające z dokumentacji medycznej.

d) dla wykonania świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej : imię i nazwisko, adres, nr telefonu , Pesel, adres e-mail oraz dane z przebiegu procesu rehabilitacji.

5. Brak powierzenia danych osobowych, o których mowa w pkt.4 skutkuje brakiem realizacji świadczeń przez MTP, a co za tym idzie niemożliwością wykonywania oferowanych usług oraz zawarciem umowy na ich świadczenie.

6. Powierzone dane osobowe Pana/Pani będą gromadzone i przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:

a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych i archiwizacyjnych przez czas do tego wymagany

b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez czas do tego wymagany

c) maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia umowy, chyba że inne przepisy prawa stanowią inaczej.

d) do czasu czasu odwołania udzielonej przez Pana/Panią zgody., dla danych dotyczących zakresu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez MTP , o którym owa w pkt 2 a) na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią .

7. Prawo do wycofania zgody, o której mowa w pkt 5 e) przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie w formie pisemnej pod adresem: email: iod@it-serwis.com.pl, za pośrednictwem poczty  lub  osobistej w recepcji podmiotu Centrum Opieki i Rehabilitacji będącego jednocześnie siedzibą MTP pod adresem: ul.Leśna Polana 1, 72-300 Rzęskowo .

8. W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MTP przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych osobowych

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych, 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2, tel. 22 532-03-00, fax 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, jeżeli uzna Pani/Pan,że zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO.